ALGEMENE VOORWAARDEN Webshop

Naam webshop: Atelier Madelief
Zaakvoerder: Nicky De Man
Aanbod: Workshops - cadeauartikelen – winkel/webshop
Contact via mail: ateliermadelief@outlook.com
GSM: 0476 55 90 28

 

Toepassingsgebied:
De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Atelier Madelief.

Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Nicky De Man (zaakvoerder) via de omschreven procedure, accepteert de klant de voorwaarden.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk met de zaakvoerder zijn overeengekomen. Nicky De Man heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

 

Prijzen en betaling:
De prijzen zijn in euro, vrijgesteld van BTW maar exclusief verzendkosten. Indien u het volledige verschuldigde bedrag (dus inclusief de verzendingskosten) niet binnen de 5 werkdagen op onze rekening (Rekeningnr. IBAN: BE57 0018 1574 6535 – BIC: GEBABEBB) stort, behoudt Nicky De Man zich het recht voor om de bestelling te annuleren.

 

Overeenkomsten en aanbiedingen:
Een overeenkomst komt tot stand na plaatsing van een order via de webwinkel en de betaling ervan via bancontact/overschrijving. We sturen de klant een bestellbevestiging. Deze bevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, factuuradres en het adres waar het product naar toe gestuurd wordt; het ordernummer van de overeenkomst en gegevens van Nicky De Man, waar de klant met vragen over de bestelling terecht kan.

Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en Nicky De Man gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Nicky De Man

Alle aanbiedingen van Atelier Madelief zijn vrijblijvend en Nicky behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen, productwijzigingen en/of assortimentswijzigingen zijn ten allen tijde voorbehouden.

De administratie van Atelier Madelief  geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Nicky De Man verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Nicky De Man verrichte leveringen. Nicky De Man erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

 

Levering, levertijden en verzending:
Verzendkosten voor België: 6,75€, vanaf 100€ bestelwaarde gratis verzending
Verzendkosten voor Nederland : 15 €
Verzendkosten andere landen : op aanvraag

Nicky De Man levert zo snel als mogelijk. Indien de producten op stock zijn, bedraagt de levertijd 3-5 werkdagen. De opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van betaling door de klant. Indien de producten niet in stock zijn, zal Nicky De Man de koper, zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de nieuwe levertijd.

De door Nicky De Man opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Indien de levertijd meer dan 30 dagen bedraagt, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. De ontbinding van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren.

Artikelen worden slechts verzonden als de betaling is ontvangen. Nicky De Man is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door verzending. Indien u dit wenst, kan u de goederen komen afhalen. Dit kan op afspraak.

 

Facturatie:
De betaling kan cash gebeuren op de dag zelf, of via overschrijving op rekeningnummer BE5700 1815  7465 35.  Het bedrag dient binnen de 7 dagen na factuurdatum voldaan te worden.

Elke facturatieklacht dient verstuurd te worden binnen de 7 dagen na factuurdatum. 

Bij het niet tijdig betalen van de factuur, zal een eerste herinnering gestuurd worden, waarna de klant 7 werkdagen de tijd heeft om over te gaan tot betaling van de factuur.  
Indien een tweede herinnering gestuurd dient te worden, zal een administratieve kost van 8,50 € aangerekend worden.
Wanneer opnieuw geen gevolg wordt gegeven aan de betaling, zal erover gegaan worden tot aanmaning, deze kosten worden ook doorgerekend aan de klant samen met de administratiekosten.
 Indien opnieuw geen gevolg zal er overgegaan worden naar een incassokantoor (kosten voor de klant).

 

Herroepingsrecht:
U kunt uw bestelling (of een deel ervan) binnen de 14 kalenderdagen na de dag van de levering van de producten terugsturen.

Voor producten te retourneren moet er altijd schriftelijk contact opgenomen worden met Nicky De Man (ateliermadelief@outlook.com).
U vermeld hierbij duidelijk welk product u wenst te retourneren en om welke reden.
Na schriftelijk bevestiging van Nicky, kan u het product terugzenden. De verzendingskosten van het al dan niet gedeeltelijk terugzenden van uw bestelling vallen ten laste van u, als koper. De klant is verantwoordelijk om bij retour de producten goed te verpakken, zodat Nicky deze in goed staat ontvangt.

Na ontvangst van de teruggestuurde goederen, wordt het aankoopbedrag (dit is exclusief de verzendingskosten) terugbetaald, wettelijk binnen de 30 dagen, in de praktijk, behalve bij onvoorzien omstandigheden, veel sneller. Het spreekt voor zich dat de artikelen in de oorspronkelijke verpakking zitten, alle labels nog bevatten, niet gebruikt zijn en nog in originele staat zijn.

 

Overmacht en/of bijzondere omstandigheden:
Nicky De Man is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Omstandigheden zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

 

Klachten:
Nicky De Man staat er voor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de specificaties die opgenomen zijn in de webwinkel bij overeenkomst.
Indien u klachten hebt over een product of service, kan u altijd contact opnemen met Nicky De Man.

 

Kortingscodes & cadeaubonnen:
De uitgegeven kortingscodes zijn maximaal een maand geldig, of tot de datum vermeld via de communicatie van de kortingscode.  Dit geldt niet voor cadeaubonnen.  Cadeaubonnen zijn steeds 1 jaar geldig vanaf de aankoopdatum.


Communicatie:
Nicky De Man is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Nicky De Man, dan wel tussen Nicky De Man en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Nicky De Man

Toepasselijk recht en geschillenregeling:
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Atelier Madlief is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.